สิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการค้าขายลงทุน


          กิจการที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการสนับสนุนด้านภาษีการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานต่าง ๆ โดยหากอยู่ในประเภทกิจการที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่ มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ มาตรการของกระทรวงการคลัง เป็นต้น

3.1 มาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้กำหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเภทกิจการได้เป็น 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการและได้มีการกำหนดกิจการเพิ่มเติมอีก 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที
 


กิจการเป้าหมายที่ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่

ประเภทกิจการ
1. กิจการอบพืชและไซโล
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร
3.กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
5. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
6.กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)
7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายเช่นสบู่ยาสระผมยาสีฟัน
8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภคเช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษเช่นกล่องกระดาษ
10. กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีดังนี้
 

กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ กรณีกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ3 ปีแต่รวมแล้วไม่เกิน8 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด8 ปี (จำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ100)
หากเป็นกิจการในกลุ่มA1 หรือA2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8 ปีอยู่แล้วให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50 เพิ่มอีก5 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ50 เพิ่มอีก 5 ปี
  - หักค่าขนส่งไฟฟ้าประปา2 เท่าเป็นระยะเวลา10 ปี
  - หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ร้อยละ25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
  - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  - ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
  - อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
  - สิทธิประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีอากรเช่นการถือครองที่ดินการนำช่างฝีมือต่างด้าวมาทำงานเป็นต้น
เหมือนกัน


เงื่อนไขพิเศษสำหรับ SMEs ไทย
1. กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะคำนวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็น สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
 

3.2 มาตรการของกรมสรรพากร

     สำหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เช่น กิจการ ที่ไม่เข้าข่ายประเภทที่ บีโอไอ ให้การส่งเสริม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่ำของบีโอไอ เป็นต้น สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการของกรมสรรพากร กระทรวงการคลังได้ โดยมาตรการของกระทรวงการคลังจะให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับกิจการที่จัดตั้งใหม่ หรือการขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการประกอบกิจการ สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า เพื่อทดแทนการนำเข้า หรือเพื่อการส่งออกเป็นหลัก และการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียความสามารถในการ แข่งขัน หรือรายได้ที่เกิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 

3.3 มาตรการด้านแรงงาน


     1. อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานแบบไป – กลับ หรือไม่เกิน 7 วัน
     2. มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
     3. สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ทั้งผู้ชำนาญการ และแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
 

3.4 มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เป็นมาตรการสำหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
     1) อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
     2) อนุญาตให้นำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือผู้ชำนาญการคู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร
     3) อนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี
     1) ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต
      1.1) สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรมและของที่ใช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งในโรงงานหรือ อาคาร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของ ผู้ประกอบการ
       1.2) สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ที่เกิดขึ้นให้กับของ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ
     2) ได้รับการยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิต
     3) ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร สำหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษี อากร เมื่อได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งถึงแม้จะมิได้มีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ได้เป็นการนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ และวัตถุดิบ
     4) ของที่นำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร
     5) ของหรือวัตถุดิบที่นำเข้ามาในประเทศและนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือ ดำเนินการอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออก ให้ยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การนำเข้า การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรือ คุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ แก่ของนั้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่ถ้าของ ดังกล่าวก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของของนั้นมิให้ได้รับยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว
     6) การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการ เสรีเข้ามาในประเทศสามารถนำราคาวัตถุดิบที่ไม่มีสิทธิคืน หรือยกเว้น อากร หักจากราคาผลิตภัณฑ์ก่อนคำนวณราคาภาษีอากร
 

3.5 สิทธิประโยชน์จากกรมศุลกากร

 

สิทธิประโยชน์ เขตปลอดอากร
(Free Zone)
คลังสินค้าทัณฑ์บน
(Bonbed Warehouse)
ยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นอากรนำเข้าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก
ยกเว้นอากรขาออก
ยกเว้นอากรกำจัดหรือทำลายวัสดุ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก
ไม่กำหนดระยะเวลาเก็บสินค้า ไม่เกิน 2 ปี