โอกาสลงทุนตาก (Opportunity)

พื้นที่ 14 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และ อำเภอแม่ระมาด รวม 1,419.0 ตร.กม. (886.875 ไร่) - ห่างจากกรุงเทพฯ 426 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 และ 32 (สายเอเชีย) - ด่านชายแดนแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี สหภาพเมียนมา มูลค่าการค้าไทย - เมียนมาเป็นอันดับหนึ่ง (ไม่รวม สังขละบุรี ซึ่งมีการนำเข้าก๊าซ)

การคมนาคมขนส่ง
     - มีสนามบินพาณิชยที่อำเภอแม่สอด
     - มีถนนเชื่อมต่อกับสหภาพเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 85 ของเมียนมา
     - ระยะห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียน 17.35 กิโลเมตร
     - สามารถเชื่อมโยงไปยังย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา ระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร
     - สามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้
     - รัฐบาลมีแผนเปิดด่านชายแดนและก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บริเวณบ้านริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงเข้มข้น
     - อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
     - เซรามิกส์
     - อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง
     - อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรียน
     - อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
     - การผลิตเครื่องมือแพทย์
     - อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
     - อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
     - การผลิตพลาสติก
     - การผลิตยา
     - กิจการโลจิสติกส์
     - นิคมเขตอุตสาหกรรม
     - กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว