ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

(1) ดำเนินการตามแนวทางการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป – กลับ และการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว โดยครอบคลุมงานสาธารณสุข ตรวจคนเข้าเมือง การจัดสวัสดิการด้านแรงงานและค่าจ้างในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(2) ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยและต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(3) ให้คณะทำงานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์

(4) ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมาย