Loading...
New Document New Document

TAK SEZIC CHANNEL

News

ข้อมูลทั่วไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก 

News

โอกาสการลงทุนในจังหวัดต่าง ซึ่งมีพื้นที่ 14 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และ อำเภอแม่ระมาด 

News

กิจการที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการสนับสนุนด้านภาษีการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานต่าง ๆ 

News

แสดงข้อมูลถึง อำเภอและตำบลต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก

News

จังหวัดตาก โดยสำนักงานคลังจังหวัดตาก ไดัดจัดสัมมนาโครงการสัมมนาศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก “ศูนย์กลางแห่งโอกาส ประตูขุมทรัพย์สู่อาเซียน” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กทม. ทั้งนี้ สามาถรับฟังผ่านทางเว็บ สถานี NBTรายการข่าวเที่ยง NBT วันที่ 25 ก.ย.60 ช่วงเวลา 12.48.-12.50 น.

News

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 มอบหมายให้จังหวัด ใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

New Document
ABOUT :TAK SEZIC

Tak Provincial Governor's Office.
MuangTak District, Tak Province 63000
0-5551-1503 ext. 23620
0-5551-1503 ext. 23666
taksezic@gmail.com

Blog Categories
Visitor Counter

Online
Today
This Week 49 
This Month 19 
This Year 1277 
Total 8786 
Since : 03/06/2021

Follow Us